หาเราวันนี้: Thai: +66 94 373 8998 | Call us today: English: +66 85 179 8729

อิสาน เรียล เอสเตท เงื่อนไขการใช้

กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้เหล่านี้อย่างระมัดระวังก่อนใช้เว็บไซต์นี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้ที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

การเข้าใช้เว็บไซต์
บริษัท อิสาน เรียล เอสเตท เป็นเจ้าของโดยชอบและผู้ดำเนินการให้บริการเว็บไซต์ www.isanrealestate.com (เว็บไซต์ที่กล่าวถึง)
ทางเราอาจจะมีการแก้ไขในส่วนเงื่อนไขการใช้เมื่อใดก็ได้ ดังนั้น คุณควรเข้าชมเว็บไซต์เป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขใหม่ๆที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวคุณ

ทั้งนี้ นอกเสียจากว่ามีการระบุไว้ คุณควรตระหนักว่ากรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของข้อมูลในทุกส่วนเนื้อหาที่คุณอ่านบนเว็บไซต์ของเรา รวมทั้ง (ไม่จำกัดเฉพาะ) การออกแบบดีไซน์ ข้อความ กราฟฟิค รหัสต้นทาง ซอฟท์แวร์ ต่างเป็นทรัพย์สินของบริษัท อิสาน เรียล เอสเตท ทั้งสิ้น การที่คุณได้เข้าไปใช้บริการเว็บไซต์ของเราไม่ได้หมายความว่า คุณจะได้รับอนุญาตให้นำเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้เพื่อการดัดแปลง การแสดงออกสื่อสาธารณะ หรือการกระจายข้อมูลเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ออกไปได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท อิสาน เรียล เอสเตท แบบเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน

เครื่องหมายการค้าและตราสัญลักษณ์ที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นเครื่องหมายทางการค้าที่ได้จดทะเบียน และไม่ได้จดทะเบียนของบริษัท อิสาน เรียล เอสเตท จำกัด และเจ้าของร่วมท่านอื่น ฉะนั้น จึงห้ามไม่ให้มีการนำเครื่องหมายการค้าของทางบริษัทไปใช้อย่างเข้มงวด คุณต้องตระหนักว่าทางบริษัท อิสาน เรียล เอสเตท และเจ้าของท่านอื่นที่ร่วมเป็นเจ้าของเครื่องหมายทางการค้าในเว็บไซต์นี้จะดำเนินการทางการกฎหมายขั้นรุนแรงในกรณีที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ เพื่อการบังคับใช้บทลงโทษสูงสุดตามอำนาจกฎหมาย รวมถึงการพิจารณาลงโทษทางอาญาด้วย

คุณตกลงว่าคุณจะไม่ใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ หรือบริการด้านอื่นๆของเรา เพื่อการบริหาร ค้นหา ตรวจสอบข้อมูล หรือเพื่อสะสม ตรวจเช็คข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลองค์กร หรือข้อเสนอของลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างโฆษณาของเรา

คุณตกลงว่าจะไม่มีการใช้ซอฟท์แวร์อัตโนมัติ (bots), hacks, maods หรือซอฟท์แวร์จากบริษัทภายนอกที่ไม่ได้รับการอนุญาต เพื่อจุดประสงค์ในการเข้าถึง และเก็บรวบรวมข้อมูลจากบริษัท อิสาน เรียล เอสเตท จำกัด หรือบริษัทภายนอกอื่นใด

คุณตกลงว่าจะไม่มีการใช้ซอฟท์แวร์จากภายนอกที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากทางเรา เพื่อการดักจับ “mines” หรือเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหรือผ่านทางบริษัท อิสาน เรียล เอสเตท จำกัด หรือหน่วยงานภายนอกส่วนอื่น

เกี่ยวกับข้อมูล

บริษัท อิสาน เรียล เอสเตท จำกัด ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามบริษัท อิสาน เรียล เอสเตท จำกัด ไม่สามารถให้การรับรองหรือความรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท อิสาน เรียล เอสเตท จำกัด จะไม่รับข้อผูกมัด หรือความผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ อันเกิดขึ้นจากเนื้อหาบนเว็บไซต์

เนื้อหาและข้อมูลที่นำเสนอทั้งหมดในเว็บไซต์เป็นระบบแบบตามที่เห็น ปราศจากซึ่งการรับรองเอกสาร การสลักหลังเอกสาร หรือรับประกันความถูกต้องไม่ว่าในทางใดก็ตาม โดยรวมถึงการนำเสนอแบบเปิดเผยหรือบอกเป็นนัยยะ และรวมถึง แต่ไม่จำกัดโดย การรับประกันชื่อ การพาณิชย์ หรือ ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์การใช้งาน หรือ การไม่ละเมิดสิทธิ์

การส่งข้อมูลในเว็บไซต์

ข้อมูลใดก็ตามที่ท่านได้ส่งให้กับ บริษัท อิสาน เรียล เอสเตท จำกัด ไม่ว่าจะผ่านตรงหรือผ่านการติดต่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลดังกล่าวถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่มีความเป็นกรรมสิทธิ์ครอบครอง ข้อมูลที่ได้ถูกถ่ายทอดหรือโพสท์ลงบนเว็บไซต์จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อิสาน เรียล เอสเตท จำกัดและบริษัทในเครือทั้งสิ้น ทางบริษัทสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

คุณได้ตกลงในเงื่อนไขนี้แล้วว่าจะไม่มีการลงข้อมูลใดๆบนเว็บไซต์ที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์บนทรัพย์สินหรือบุคคลอื่น คุณจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของการส่งข้อมูลใดๆที่คุณได้ทำบนเว็บไซต์นี้

จากการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์นี้ คุณสามารถส่งข้อมูล และ บริษัท อิสาน เรียล เอสเตท จำกัด สามารถรวบรวมข้อมูลในวงจำกัดบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ บริษัท อิสาน เรียล เอสเตท จำกัดมีอิสระในการใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ลิงค์ไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจบรรจุลิงค์เว็บไซต์อื่น ซึ่งทางเราจัดหาเพื่ออำนวยความสะดวกให้เท่านั้น การเลือกเข้าไปในลิงค์ใดๆ และผลอันเกิดตามมาอยู่บนพื้นฐานการตัดสินใจของคุณเอง บริษัท อิสาน เรียล เอสเตท จำกัด ไม่ได้ควบคุมหรือรับผิดชอบต่อเว็บไซต์และเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น บริษัท อิสาน เรียล เอสเตท จำกัด ไม่อนุญาตลิงค์ข้อความหลายมิติ (hypertext links) ที่ไม่ได้รับอนุญาตอยู่บนเว็บไซต์ของเรา

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

คุณได้ตกลงว่าการเข้าใช้เว็บไซต์เป็นความเสี่ยงของคุณเอง คุณรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดอันเกิดจากการเข้าถึง หรือเข้าใช้เว็บไซต์ บริษัท อิสาน เรียล เอสเตท จำกัดและผู้อำนวยการ พนักงาน หรือตัวแทนบริษัท ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือคำร้องขอทุกชนิด ไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม ที่เป็นการทดแทน หรือผลกระทบอันเกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้ หรือข้อมูล เนื้อหา หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มาจากเว็บไซต์นี้ เงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย และหากมีข้อพิพาททางกฎหมาย คำตัดสินจากศาลไทยถือเป็นที่สุด

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้

บริษัท อิสาน เรียล เอสเตท จำกัด มีทิศทางในการปรับนโยบายบริษัทและเงื่อนไขในการใช้อยู่เสมอ ทางเราจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้หมั่นตรวจสอบซึ่งอาจมีข้อความบันทึกเพิ่มเติมอยู่เสมอ